• e-mail:  
    tel. št.:  

 

Štipendija

Štipendisti s posebnimi potrebami

Višje delovno in socialno sodišče je dne 1.3.2018 odločilo, da ni vsak dijak s posebnimi potrebami upravičen do dodatka v višini 50,00 EUR mesečno po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS, št. 56/2013). 20. člen ZŠtip-1 določa, da se štipendistu s posebnimi potrebami dodeli dodatek v višini 50,00 EUR mesečno. V prvem odstavku je določeno, kdo je štipendist s posebnimi potrebami. V prvi alineji je opredeljeno, da so to štipendisti, ki jim je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu spredpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali (kakor je določeno v 2. alineji prvega odstavka 20. člena) je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z ZUOPP-1.

Tožnik ni bil usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, temveč se je usmeril v program srednjega poklicnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (program elektrotehnik oziroma program elektrikar). V danem primeru torej ni šlo za to, da bi bil tožnik usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, temveč se je usmeril v program s prilagojenim izvajanjem. V takšnih primerih ne gre za prilagajanje predmetnika, izobraževalni program v vsebini in obsegu ostaja nespremenjen in se praviloma izvaja v šolah v rednih oddelkih. Tako tožnika glede na določbo 20. člena ZŠtip-1 ni mogoče šteti za štipendista s posebnimi potrebami.

Vpis v vrtec

Točkovanje pri merilih - stalno prebivališče - dokazila

Upravno sodišče RS je v svoji sodbi, z dne 28.8.2018 dosodilo, da izjava o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ne predstavlja ustrezne listine, s katero se lahko dokazuje uradno evidentiran (prijavljen) naslov stalnega prebivališča. V vlogi navedeno tožnikovo stalno prebivališče na naslovu xy, se je v postopku izkazalo za neresnično. Vlagatelji so bili v navodilih za izpolnjevanje vloge za vpis otroka v vrtec izrecno opozorjeni, da lahko komisija pravilnost podatkov iz vloge preveri pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom - torej tudi v CRP (Centralni register prebivalstva). Komisija namreč preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Sodišče dodaja, da glede na veljavni Odlok o sprejemu otrok v vrtec ne more biti dvoma, da je pri kriteriju »stalno prebivališče« relevantno stalno prebivališče kot izhaja iz uradnih evidenc (CRP). Upoštevanje uradno evidentiranega stalnega prebivališča in na tej podlagi ugotovljena stalnost bivanja v občini ima namreč utemeljeno podlago v povezavi med to okoliščino in financiranjem občine, ki kot samoupravna lokalna skupnost ustanavlja in financira delovanje vrtcev na svojem območju (prvi odstavek 41. člena ZOFVI).

Odpoved ucitelju

Odpoved ucitelju – krivdni razlogi – neprimerne izjave ucenkam

Višje delovno in socialno sodišce je v svoji sodbi, z dne 7.6.2017 dosodilo, da je ucitelj športne vzgoje kršil pogodbene obveznosti oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja s tem, ko je v casu izvajanja pouka na športnem igrišcu osnovne šole ucenkama 9. razreda rekel, naj sleceta majcki in obrišeta žogo, eni ucenki pa je dejal tudi, da se je ne bi branil. Ti izjavi ucitelja sta pri ucenkah povzrocili nelagodje, vznemirjenje in ogorcenost. Višje sodišce meni, da sta bili ti izjavi ucitelja, namenjeni ucenkama, povsem neprimerni, druga izjava pa je namigovala tudi na spolnost. S tema izjavama je tožnik kršil dolocbe ZOsn, ZJU in pogodbe o zaposlitvi, kršil pa je tudi prvi odstavek 33. clena ZDR-1 in 37. clen ZDR-1 ter 4. clen Kodeksa ravnanja zaposlenih pri Osnovni šoli, s cimer so bili izpolnjeni pogoji za zakonito redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Objava fotografij ucencev na spletu - tekmovanje za kros

Informacijski pooblašcenec je v svojem mnenju, št. 0712-1/2017/1951, z dne 11.10.2017 podal stališce, da je za objavo fotografij otrok na spletni strani šole in objavo rezultatov šolskega tekmovanja na oglasni deski šole potrebna pisna osebna privolitev staršev, saj gre za primere, ki ne sodijo med izvajanje nalog javne službe. Informacijski pooblašcenec v svojem mnenju še poudarja, da mora iz soglasja jasno izhajati, za obdelavo katerih osebnih podatkov otroka so starši oziroma skrbniki podali soglasje, kar pomeni, da je potrebno konkretno dolociti, za obdelavo katerih osebnih podatkov otrok in za kakšen namen se daje soglasje.

UREJANJE UPORABNIŠKEGA RAČUNA za

Če želite spremeniti vaš e-mail naslov oz. uporabniško ime, nas prosim kontaktirajte.

Enako lahko storite tudi v primeru, če želite spremeniti naročniško obdobje.

Enako lahko storite tudi v primeru, če želite izbrisati (deaktivirati) vaš uporabniški račun.

Ostale podatke lahko spremenite na spodnjem obrazcu in sprembo potrdite s klikom na gumb "Shrani".

(obvezno)

(obvezno)spremeni geslo

(obvezno)